Geschiedenis

In Garijp kwamen op 7 oktober 1897 twaalf mannen bijeen in de Gereformeerde kerk om ‘eene vereeniging op te rigten, ten doel hebbende trompetgeschal de Heer te loven’ (de trom inbegrepen). De mensen van dit initiatief waren de heren G.H. Walda, W.Bokma en J.J. van der Meulen. Daar sloten zich bij aan de heren L. Bouma, B. Wijmenga, P.J. Bosma en T.J. van der Wal, Tsj. van der Wal, W.J. Douma, J. de Haan, M. Haalstra en H. Haanstra. Dirigent werd meester J.D. de Vries uit Bergum, maar ‘hij was vanwege het ruwe weder weleens absent’, waarop meester Lub op zijn beurt voor hem inviel en de dirigeerstok ter hand nam. De heer Lub heeft zich ongeveer 20 jaar zeer verdienstelijk voor de vereniging gemaakt d.m.v. een tomeloze inzet t.o.v. de directie en muzieklessen. Tevens leerde hij het korps marcheren.

Na de eerste wereldoorlog (1918) werd de heer Akkerman opvolger. Na drie jaar (1921) nam de heer Terpstra de dirigeerstok over, waarna in 1923 de heer Spitter dirigent werd van de Gariper muziekvereniging. Hierna kwam het tijdperk Kuiken, ook wel koraaltijdperk genoemd. Samen met de leden zorgde deze dirigent ervoor dat de vereniging in de eerste afdeling terechtkwam. Van 1956 tot 1981 kam de muziekvereniging onder leiding te staan van de heer Atze Zandstra. Hij arrangeerde en componeerde alle psalmen voor de vereniging. Daarna nam de heer Hille van Hijum zijn taak als dirigent over. Een jaar later (1982) werd de vereniging omgevormd van fanfare naar brassband.

B-korps

In 1988 wordt de vereniging gesplitst in een A- en een B-korps. Het B-korps kwam onder leiding te staan van de heer Siemen Hoekstra. Daarna volgden de heer Sijtze van der Hoek (tijdelijk) en de heer L. van der Veen. Vanaf 1993 staat het B-korps onder leiding van de heer Theo Sibma. In mei 2015 kwam een einde aan deze samenwerking. In november 2015 werd Rik Hoekstra aangenomen als dirigent van het B-korps. Wegens samenvoeging van beide korpsen is in juni 2016 afscheid genomen van Rik Hoekstra.

A-korps

Op 1 april 2000 nam de heer Marco Middelberg het dirigentschap over van de heer Van Hijum. Middelberg bleef tot 23 maart 2003 dirigent van het A-korps waarna de heer H. van Hijum als interim dirigent tot 14-08-2003 de muzikale leiding overnam. Vanaf 14-08-2003 is de heer Syde Van der Ploeg dirigent van het A-korps. Vanaf november 2004 komt het A-korps uit in de 4e divisie. Van der Ploeg kon als dirigent promotie maken bij 2e divisionist Euphonia uit Wolvega. Deze muziekvereniging repeteert op dezelfde avond als het A-korps. Van der Ploeg heeft per 15 oktober 2010 gekozen voor Wolvega. Van 4 februari 2010 tot juli 2012 heeft het A-korps onder leiding van mevrouw Gerda Adams-Verhagen gestaan. Na een proeftijd van drie maanden staat het A-korps sinds oktober 2012 onder leiding van Theun van Leijen.

Samenvoeging

Werd in 1988 de vereniging gesplitst in twee korpsen wegens een te groot ledenaantal voor een brassband, in 2016 werden beiden korpsen wegens een teruglopend aantal leden samengevoegd tot één muziekkorps. Het korps staat onder de muzikale leiding van Anne van der Sluis.